Princip soutěže

Na stránkách www.RoadCycling.cz zveřejněn speciál Cestou necestou, polem nepolem... Úkolem soutěžícího je otevřít soutěžní okna partnerů a zodpovědět soutěžní otázku pomocí přiloženého formuláře a poté odpověď odeslat. (Jako nápověda soutěžícímu slouží přiložený odkaz na stránky partnera.)

Podmínky pro získání výher

Vyhrává každá dvoustá správná odpověď do vyčerpání výher. Počet odpovědních emailů není omezen. Soutěžit lze opakovaně každý den.

Ceny

Ceny do soutěže věnují výhercům partneři soutěže, dodání výher vítězům bude zajištěno prostřednictvím partnera.

Oznámení a předání výher

Výherci budou o výhře informováni po ukončení soutěže prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu, které uvedli v dotazníku při registraci do soutěže (1.6. 2021). Nepodaří-li se výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá jeho výhra ve prospěch organizátora. Výherci budou uveřejněni nejpozději do 1. 6. 2021. Výherci bude cena zaslána na uvedenou adresu.

Pravidla soutěže s názvem Cestou necestou, polem nepolem...

Obecná ustanovení

1.        Soutěž Cestou necestou, polem nepolem (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky RoadCycling.cz.

2.        Organizátorem soutěže je společnost RoadCycling CZ s.r.o., se sídlem Telce 116, Louny, 440 01, IČ: 4724691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252709 (dále jen „organizátor“).

3.        Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku..

4.        Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zejména si organizátor vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže v takovém rozsahu, že nebude možné zajistit spravedlivý a objektivní výběr vítězů soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního výběru vítěze by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si organizátor soutěže právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude organizátor soutěže účastníky informovat.

5.        Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří se budou pokoušet či poruší výše zmíněná pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

6.        Termín speciálu: soutěže budou probíhat na území České republiky od 10. 5. 2021 do 31.5.2017.

Ceny

1.        Ceny výhercům soutěže věnují partneři soutěže, případně subjekt uvedený u zadání soutěže.

2.        Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

Předání výher

1.        Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu, které uvedli v dotazníku při registraci do soutěže. Výhry budou zasílány poštou či jinou alternativní formou.

2.        Nepodaří-li se výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá jeho výhra ve prospěch organizátora.

3.        Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem, ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

GDPR

Závěrečná ustanovení

1.        Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2.        Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

3.        Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 10. 5. 2021. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách http://cestou.roadcycling.cz a každý účastník je povinen seznámit se s úplnými pravidly soutěže, které se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.